Algemene voorwaarden

versie mei 2021

Wat goed dat je dit document leest! Natuurlijk wil je graag weten onder welke voorwaarden jij zakendoet met ROOM. the agency.

 

ROOM. the agency – ook wel bekend onder de handelsnaam Anne van Leent – is een eenmanszaak, gedreven door Anne van Leent.

 

Anne is dé social media strateeg voor de wonen, interieur en styling branche.

 

Daarnaast is Anne spreker, adviseur, trainer en coach. Haar producten en diensten verleent zij in de vorm van trainingen, beheerwerkzaamheden en coaching, zowel in-company als online.

Het huidige aanbod ziet er als volgt uit:

 • Social all-in beheer, onder de naam ROOM. service & socials;
 • Social Media beheer;
 • Social Advertisement beheer;
 • Social Scan;
 • Strategie & Content sessie;
 • Social Coaching;
 • Social Workshops/Masterclasses;
 • Social Talks;
 • Online shop

ROOM. the agency werkt met algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen op verzoek kosteloos worden toegezonden. 

 

Hieronder worden allereerst de begrippen toegelicht die je in dit document tegen kunt komen, zodat daar geen onduidelijkheid over kan bestaan. Verder lees je onder welke voorwaarden ROOM. the agency haar diensten en/of producten levert. 


Voor de leesbaarheid van het document is gekozen om in plaats van ‘opdrachtgever’ in de jij- en wij-vorm te schrijven. 

 

Zijn de voorwaarden op onderdelen onduidelijk, schroom niet om je vraag te stellen! 

Bedrijfsgegevens

 

ROOM. the agency
Vierambachtsstraat 58A02
3023 AP Rotterdam

 

Telefoon: 06 23 27 76 17
Email: hello@roomtheagency.nl
Website: www.roomtheagency.nl

KvK-nummer: 67037801

Artikel 1. Definities
Artikel 2. Algemeen 
Artikel 3. Hoe de overeenkomst/opdracht tot stand komt 
Artikel 4. De uitvoering van de overeenkomst 
Artikel 5. Inschakeling van derden 
Artikel 6. Coaching, jouw verplichtingen en garantie 
Artikel 7. Specifieke bepalingen omtrent SEA en SEO 
Artikel 8. Specifieke bepalingen omtrent social media advertising 
Artikel 9. Rechten van intellectueel eigendom
Artikel 10. Gebruik van het resultaat / Licentie 
Artikel 11. Vrijwaringen 
Artikel 12. Betaling 
Artikel 13. Overmacht 
Artikel 14. Ontbinding en annulering 
Artikel 15. Aansprakelijkheid 
Artikel 16. Klachten
Artikel 17. Geheimhouding en privacy 
Artikel 18. Wijzigingsbeding en vindbaarheid
Artikel 19. Geschillenregeling en toepasselijk recht

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden komt een aantal begrippen voor die hieronder worden toegelicht:

 • Aanbieding: met een moeilijk woord de rechtshandeling, oftewel het aanbod, (al dan niet mondeling), die na jouw aanvaarding tot een overeenkomst leidt (zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek).
 • Annulering: Alle vormen van beëindigen of ontbinden van de overeenkomst.
 • Beheer: het uitvoeren en beheren van de werkzaamheden na een strategiesessie waarin de strategie is bepaald.
 • Call: Jouw recht op een gesprek op basis van de opdracht. Onder call wordt onder andere verstaan telefonisch, via FaceTime, Skype, Zoom of ieder ander video-/bel platform.
 • Directe schade:
  • De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade;
  • De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ROOM. the agency aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan ROOM. the agency toegerekend kunnen worden;
  • De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover je kan aantonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.
 • Duurovereenkomst: een overeenkomst (al dan niet op afstand) met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waar de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 • Gebruik: Het verveelvoudigen en/of openbaar maken conform de Auteurswet.
 • Offerte: Elke aanbieding /aanbod van ROOM. the agency aan jou, naar aanleiding van een verzoek tot het uitvoeren van een opdracht.
 • Opdracht: De dienstverlening of het product dat door ROOM. the agency geleverd wordt. In deze voorwaarden wordt zowel over opdracht als over een overeenkomst gesproken, waarbij hetzelfde wordt bedoeld.
 • Opdrachtgever: jij bent onze opdrachtgever – de (rechts)persoon – met wie ROOM. the agency de overeenkomst sluit.
 • Overeenkomst: de afspraak of afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, tussen jou en ROOM. the agency waarin omschreven dan wel mondeling besproken is, staat welke dienst ROOM. the agency tegen welke vergoeding en onder welke voorwaarden zal verrichten. In deze voorwaarden wordt zowel over overeenkomst als over een opdracht gesproken, waarbij hetzelfde wordt bedoeld.
 • Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ROOM. the agency geen invloed kan uitoefenen en waardoor ROOM. the agency niet of niet-tijdig in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt mede (en dus niet uitsluitend) verstaan:
  – mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
  – een dag of dagen van nationale rouw;
  contingentering- of andere overheidsmaatregelen;
  – overheidsbesluiten;
  – werkstaking;
  – natuurrampen;
  – ziekte of (kortdurende) arbeidsongeschiktheid van ROOM. the agency;
  – sterfgevallen binnen de familie- of vriendenkring;
  – epidemieën of pandemieën;
  – computerstoringen;
  – vertraagde leveringen van derden of andere overmachtssituaties bij derden;
 • Partijen: jij en ROOM. the agency samen.
 • Programma: Dit is een onderdeel van het aanbod van ROOM. the agency. Er wordt in deze voorwaarden ook wel gesproken over een jaarprogramma, VIP-dag, 1-op1 coaching.
 • Schriftelijk: Alle communicatie tussen jou en ROOM. the agency die betrekking heeft op de opdracht zowel elektronisch, via social media of anderszins.
 • SEA: Zoekmachine adverteren. Onder “SEA-campagnes” wordt in dit kader verstaan advertentiecampagnes via advertentieplatformen als Google AdWords en Bing Ads.
 • SEO: Zoekmachine-optimalisatie. Onder ‘SEO-werkzaamheden” wordt in dit kader verstaan alle adviserende en/of uitvoerende werkzaamheden gericht op het verbeteren van de (technische) structuur van jouw website(s) en alle voorkomende werkzaamheden gericht op het verbeteren van de door zoekmachines aan de website(s) toegekende autoriteit of relevantie op basis van (link)verwijzingen op websites van derden (ook wel “link building” of “authority building” genoemd).
 • Vergoeding: Het honorarium dat voor de opdracht is afgesproken. Deze kan onder andere bestaan uit een vast bedrag, uurtarief, consultancy-fee, een licentievergoeding, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.
 • Vrijwaring: het afschermen van ROOM. the agency voor claims en aanspraken van derden.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen jou en ROOM. the agency, waarop ROOM. the agency deze overeenkomst van toepassing heeft verklaard.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele vervolgopdrachten.
 3. Door ondertekening van een offerte of overeenkomst of schriftelijk dan wel mondeling goedkeurende opdrachtverstrekking met ROOM. the agency, verklaar jij dat je kennis hebt genomen van de algemene voorwaarden en dat je met deze voorwaarden akkoord gaat. Bij een mondeling aangegane overeenkomst verwijst ROOM. the agency altijd naar de vindplaats van deze voorwaarden.
 4. Jouw eventuele (algemene) voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn dus op voorhand niet van toepassing.
 5. Onderstaande artikelen zijn van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met ROOM. the agency, voor zover daar in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk van is afgeweken.
 6. Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaatsvinden, – zoals dat zo mooi heet – ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
 7. Als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 8. Partijen zullen vervolgens in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen gevolgd.

Artikel 3. Hoe de overeenkomst/opdracht tot stand komt

 1. De overeenkomst komt tot stand na jouw (mondeling of schriftelijke) aanvaarding van het aanbod van ROOM. the agency, inclusief deze algemene voorwaarden.
 2. Tot de datum van totstandkoming van de overeenkomst kun je geen rechten ontlenen aan door ROOM. the agency gedane uitingen, gevoerde gesprekken, gedane uitlatingen, toezeggingen et cetera, alles in de meest ruime zin van het woord.
 3. Het aanbod van de opdracht geeft zo duidelijk mogelijk weer wat de omvang en inhoud van de opdracht betreft, wat de duur ervan is en wat de gevraagde vergoeding is.
 4. ROOM. the agency kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Alle aanbiedingen en prijsopgaven door ROOM. the agency zijn geheel vrijblijvend, tenzij er een termijn van aanvaarding is gesteld.
 6. Eveneens heeft ROOM. the agency altijd het recht om prijswijzigingen door te voeren.
 7. De in het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief Btw, tenzij anders aangegeven.
 8. Als jouw aanvaarding op onderdelen afwijkt van het aanbod, dan is ROOM. the agency daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij ROOM. the agency aangeeft dat dit wel het geval is.
 9. Aanbiedingen en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 10. Aanbiedingen worden gebaseerd op de door jouw verstrekte informatie. Je bent dan ook verplicht alle relevante informatie te geven die van belang is voor het aanbod. Je bent dus zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens waarop het aanbod wordt gebaseerd, want als wij niet alle juiste informatie hebben dan heeft ROOM. the agency het recht om het aanbod te herroepen.

Artikel 4. De uitvoering van de overeenkomst

 1. ROOM. the agency zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren (inspanningsverplichting).
 2. Jij bent verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van informatie, die noodzakelijk is om de opdracht uit te kunnen voeren. Dit gebeurt zowel op eigen initiatief als op verzoek van ROOM. the agency.
 3. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 4. ROOM. the agency heeft te allen tijde het recht om de uitvoering van de overeenkomst aan te passen of te wijzigen. Daarbij wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de overeengekomen opdracht.
 5. De looptijd van de overeenkomst kan verschillen aangezien dit afhankelijk is van de dienst die je afneemt. De looptijd en duur wordt zo mogelijk vooraf altijd duidelijk gecommuniceerd, maar is altijd indicatief. Overschrijding van termijnen geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5. Inschakeling van derden

 1. ROOM. the agency heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden (zoals bijvoorbeeld freelancers, specialisten, experts, trainers, adviseurs), zeker als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Als er derden worden ingezet welke van invloed zijn voor de uitvoering van de opdracht, zal ROOM. the agency zo nodig communiceren.

Artikel 6. Specifieke bepalingen omtrent coaching en garantie

 1. Een wezenlijk onderdeel van het aanbod van ROOM. the agency betreft de samenwerking tussen partijen door middel van coaching, waarbij 100% commitment aan jouw zijde verplicht wordt gesteld voor een goede samenwerking en het welslagen van de opdracht.
 2. ROOM. the agency kan de opdracht opschorten (zonder “restitutie” of terugbetaling) als je geen commitment toont (zoals het niet of te laat komen op een afspraak, facturen te laat betaalt, of steeds zijn rapportages niet invult) of zich in het algemeen niet coachbaar opstelt.
 3. Alvorens je in gebreke te stellen, word je in de gelegenheid gesteld om hetgeen genoemd in lid 2 te veranderen of je aan te passen.
 4. ROOM. the agency behoudt te allen tijde het recht om in geval van wanprestatie de overeenkomst te ontbinden.
 5. Indien na de looptijd van de overeenkomst blijkt dat je nog recht hebt op bepaalde onderdelen van het aanbod, zal ROOM. the agency je uiterlijk eenmaal hieraan per e-mail herinneren. Als je aangeeft hier geen gebruik meer van te willen maken of als je niet, onvoldoende of onduidelijk reageert, komen deze rechten te vervallen.
 6. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en honorarium ontstaan door het niet (tijdig en/of behoorlijk) ter beschikking stellen van gegevens en bescheiden (zoals omschreven in dit artikel) zijn voor jouw rekening.
 7. Mocht het programma niet aan je wensen voldoen dan heb je maximaal 14 dagen na de eerste call het recht om het programma niet voort te zetten. De aanbetaling is dan niet restitueerbaar.

Artikel 7. Specifieke bepalingen omtrent SEA en SEO

 1. Je verleent aan ROOM. the agency voor de duur van de overeenkomst een exclusieve bevoegdheid tot het uitvoeren van SEO-werkzaamheden en het voeren van de SEA-campagnes met betrekking tot de nader, schriftelijk aangeduide zoekmachines en websites (voor zover dit onderdeel is van de opdracht).
 2. Je verleent aan ROOM. the agency een exclusieve volmacht tot het verrichten van alle handelingen die ROOM. the agency noodzakelijk acht bij het opzetten en beheren van de SEA-campagnes en uitvoeren van SEO-werkzaamheden. Voor zover SEA en SEO gerelateerde werkzaamheden door derden worden verricht voor jou, dan dien je hiervan tijdig melding te maken aan ROOM. the agency.
 3. ROOM. the agency zal zich naar beste kunnen inspannen voor het bereiken van een optimale positionering in de overeengekomen zoekmachines. ROOM. The agency kan echter geen concreet resultaat garanderen (in lijn met de geldende richtlijnen zoals opgesteld door de zoekmachines).
 4. Alle mededelingen van ROOM. the agency over de mogelijke resultaten van SEO werkzaamheden zijn indicatief van aard. Je kunt aan deze mededelingen geen rechten ontlenen.
 5. Je verklaart bekend te zijn met het feit dat het succes van SEO werkzaamheden mede afhankelijk is van de mate waarin de door ROOM. the agency aanbevolen werkzaamheden en/of wijzigingen aan jouw website(s) worden doorgevoerd. Je bent bereid om de aanbevelingen naar beste kunnen en binnen redelijke termijn na oplevering door te (laten) voeren.
 6. De door de zoekmachines in rekening gebrachte kosten die verband houden met de SEA-campagnes worden door jou rechtstreeks betaald aan het betreffende advertentieplatform. Dit is dus zonder tussenkomst van ROOM. the agency. ROOM. the agency kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van betalingsachterstanden en saldotekorten aan jouw zijde.
 7. ROOM. the agency houdt zich aan de richtlijnen uit de “Gedragscode Zoekmachinemarketing” zoals opgesteld door de branchevereniging IAB. Deze gedragscode is te vinden op www.iab.nl.
 8. Jij houdt je op jouw beurt aan deze algemene voorwaarden, specifieke voorschriften en redactionele richtlijnen die door zoekmachines aan adverteerders en website-eigenaren worden gesteld. ROOM. the agency is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de overtreding van deze voorschriften aan jouw zijde.

Artikel 8. Specifieke bepalingen omtrent social media advertising

 1. Je bevestigt op eerste verzoek van ROOM. the agency schriftelijk dat:
  – door jou of door jou ingeschakelde derden aangeleverd advertentiemateriaal is opgesteld overeenkomstig de IAB normen, vrij is van technische gebreken en geschikt is voor de plaatsing van prestatie meet- en controlesystemen (waaronder “tagging”);
  – door jou verstrekte informatie juist en volledig is en jij deze steeds tijdig en volledig ter beschikking zal stellen en dat je alle andere medewerking zal verlenen die redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van een Overeenkomst;
  – je steeds zal handelen in overeenstemming met toepasselijke binnenlandse en buitenlandse wet- en regelgeving, reclamecodes, (eigendoms)rechten of voorwaarden van derden en daartoe alle noodzakelijke maatregelen zal nemen;
  – je steeds zal voorzien in een door het toepasselijke prestatie meetsysteem exclusief (niet voor andere doeleinden gebruikte) herleidbare link naar de landingspagina van een website of anderszins exclusieve koppeling;
  – je gedurende de duur van een Overeenkomst de ten behoeve van het monitoren van de resultaten geplaatste meetsystemen of verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden niet zal wijzigen, versluieren of verwijderen en zorgvuldig zal bewaren, niet aan derden ter beschikking zal stellen en deze beveiligen tegen iedere vorm van ongeautoriseerd gebruik alsmede in geval van enig ongeautoriseerd gebruik. In elk geval zal je op eerste verzoek van ROOM. the agency direct alle maatregelen treffen die nodig zijn om een dergelijk gebruik te stoppen.
 2. Je vrijwaart ROOM. the agency tegen eventuele aanspraken van derden jegens ROOM. the agency bij inbreuk door Opdrachtgever op de hiervoor genoemde verplichtingen.
 3. Je bent je ervan bewust dat ROOM. the agency ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst gebruik kan maken van software van derden. Je verklaart akkoord te zijn met de op het gebruik van deze software gepaard gaande bepalingen c.q. “terms and conditions”, maar uitsluitend voor zover de gebruikte software expliciet vermeld wordt in de overeenkomst, opdrachtbevestiging of andersoortige schriftelijke communicatie tussen jouw en ROOM. the agency waarin wordt ingestemd met de uitvoering van werkzaamheden.
 4. Je moet direct na beëindiging van een Overeenkomst (om welke reden dan ook) de geplaatste tags of “meetcode” verwijderen, zowel op eigen websites als eventuele websites van derden waarop deze tags zijn geplaatst. Dit geldt niet voor tags die van jou zijn.

Artikel 9. Rechten van intellectueel eigendom

 1. Alle bestaande of mogelijk uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom (waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht) op de resultaten uit de opdracht, in de meest ruime zin van het woord, komen toe aan ROOM. the agency.
 2. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend ROOM. the agency daartoe bevoegd.
 3. De in het kader van de opdracht door ROOM. the agency tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, illustraties, foto’s, prototypes, (deel)producten, films, (audio en video)presentaties en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) zijn eigendom van ROOM. the agency, ongeacht of deze aan jou of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
 4. Verkoop, verveelvoudiging, openbaarmaking en/of vermeerdering, zulks in de meest ruime zin van het woord, aan derden van het bedoelde onder dit artikel is jou verboden.
 5. ROOM. the agency heeft het recht bij gebleken schending van de in dit artikel bedoelde rechten, een zelf vast te stellen maar wel redelijke vergoeding, bij jou in rekening te brengen. Dit laat het eisen van een schadevergoeding onverlet. Bij inbreuk geldt er een vergoeding ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 6. ROOM. the agency behoudt het recht, de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis, voor andere doeleinden te gebruiken. ROOM. the agency mag daarbij vertrouwelijke informatie niet ter kennis van derden brengen.
 7. Na het voltooien van de opdracht hebben zowel jij als ROOM. the agency geen bewaarplicht jegens elkaar met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.
 8. Met het aangaan van de overeenkomst geef je ROOM. the agency toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor portfolio, eigen website, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, portfolio en ander demonstratiemateriaal.
 9. Je mag, zonder toestemming, geen beeld- en/of geluidopnames maken tijdens een workshop.

Artikel 10. Gebruik van het resultaat / Licentie

 1. Jij verkrijgt het “recht tot gebruik” van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming, mits je volledig voldoet aan de verplichtingen op grond van de overeenkomst met ROOM. the agency.
 2. Zijn er over de bestemming (zoals bedoeld in lid 1) geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is niet-exclusie, persoonlijk, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en beperkt, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders is overeengekomen.
 3. Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken wordt geregeld.
 4. Jij hebt zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. ROOM. the agency kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, zoals de betaling van een redelijke vergoeding.
 5. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft ROOM. the agency recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste driemaal het overeengekomen vergoeding, althans een vergoeding die in redelijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder enig ander recht te verliezen.
 6. ROOM. the agency heeft de vrijheid om de resultaten en eigendomsrechten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat. Hierbij wordt ROOM. the agency uiteraard geacht de belangen van jou te respecteren en hiermee rekening te houden bij haar eigen gebruik.
 7. ROOM. the agency heeft het recht om jou als referentie te noemen op haar website. Mocht je het hiermee niet eens zijn, dan kun je een verzoek indienen om verwijderd te worden.

Artikel 11. Vrijwaringen

 1. Jij vrijwaart ROOM. the agency voor aanspraken van derden met betrekking tot de opdracht en hetgeen is geregeld in de deze voorwaarden. Dit geldt specifiek voor de rechten van intellectueel eigendom op door jou verstrekte materialen of gegevens (werken van anderen), die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
 2. Wanneer jij aan ROOM. the agency informatiedragers, elektronische bestanden of bijvoorbeeld software verstrekt, garandeer je dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 12. Betaling

 

 1. De betaalverplichting ontstaat, zodra er sprake is van een overeenkomst.
 2. Betaling vindt plaats rechtstreeks via de website/webshop via iDeal of binnen 15 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen jou en ROOM. the agency anders is overeengekomen.
 3. Facturatie en betaling gebeurt digitaal en voorafgaand aan de dienstverlening.
 4. Bij opdrachten waarvan beheer een onderdeel is, ontvang je per maand een factuur. Je dient het bedrag van de strategiesessie in elk geval vooraf te voldoen.
 5. Bij overige (langlopende) opdrachten is het mogelijk om in (maximaal drie) termijnen te betalen, waarbij de eerste termijn voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht betaald moet zijn.
 6. De eventuele kosten die ROOM. the agency voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals materiaal, reis- en verblijfkosten, , stockillustraties, licentiekosten, drukwerkkosten kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., zijn onderdeel van het totale aanbod, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 7. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur dien je binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te melden aan ROOM. the agency.
 8. Eventuele bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur, schorten de betalingsverplichting voor het niet-betwiste deel van de factuur niet op.
 9. Als je niet tijdig betaalt, ben van rechtswege in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment zal ROOM. the agency aanspraak maken op: • de wettelijke rente (of een zelf te bepalen rentepercentage) vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening; • de buitengerechtelijke kosten conform “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten” (zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW).
 10. Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft ROOM. the agency het recht de uitvoering van de overeenkomst of levering van een product op te schorten. ROOM. the agency is niet aansprakelijk voor eventuele schade die jij hierdoor lijdt.
 11. Indien hetgeen in voornoemde leden zich voordoet, heeft ROOM. the agency het recht de kosten die dit met zich meebrengt, naar jou door te voeren.
 12. Eventuele andere bijkomende kosten, zoals gerechtelijke incasso- en executiekosten, zullen eveneens op jou worden verhaald.

Artikel 13. Overmacht

 1. ROOM. the agency is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting richting jou als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. ROOM. the agency kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan heeft iedere partij het recht de overeenkomst te ontbinden (naast de bepalingen uit artikel 9), zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 3. Als ROOM. the agency ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, heeft ROOM. the agency het recht om het reeds nagekomen (respectievelijk na te komen gedeelte) separaat te factureren, indien van toepassing. Jij bent dan verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 4. In geval van overmacht zal ROOM. the agency zich naar redelijkheid inspannen om jou desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

Artikel 14. Ontbinding en annulering

 1. Partijen hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden, waarmee alle verschuldigde bedragen direct opeisbaar worden wanneer ten aanzien van de andere partij;
  – een verzoek tot faillissement;
  – (voorlopige)  surseance/uitstel van betaling;
  – of schuldsanering;
  wordt ingediend, zonder enige verplichting aan de kant van ROOM. the agency tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
 2. ROOM. the agency heeft bovendien het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, indien:
  – jouw bedrijf is stilgelegd of geliquideerd,
  – er beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van jouw vermogen ofwel
  – jij het bedrijf aan derden overdraagt. Dit geldt onverminderd de aan ROOM. the agency verder toekomende rechten.
 3. Tussentijdse annulering is niet mogelijk.
 4. Voor annulering voordat is gestart met de opdracht, rekent ROOM. the agency annuleringskosten: – Tussen 1 en 2 maanden vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 20% annuleringskosten; – Tussen de 1 maand en 2 weken vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 50% annuleringskosten.
  – Tussen 1 dag en 2 weken 75% – Op de dag zelf (24 uur voor de opdracht), ook zonder bericht: 100% annuleringskosten en eventuele reis- en verblijfkosten dan wel kosten voor geboekte/gehuurde ruimten.
 5. Voor het volgen van een (online) programma gelden de volgende specifieke annuleringsvoorwaarden:

(Online) Programma (duurovereenkomst)

Bij het volgen van een langlopende opdracht, geldt het volgende: Voor het deelnemen aan een programma is 100% commitment gevraagd. Annulering is tijdens de looptijd van een traject niet mogelijk. Als jij om welke reden dan ook zelf besluit te stoppen, is er geen restitutie van het afgesproken totaalbedrag mogelijk, tenzij er van beide kanten sprake is van een samenwerking die niet (meer) matcht.
– Alle ontvangen documenten en andere ontvangen zaken dienen na het vooraf annuleren te worden geretourneerd, teruggezonden of teruggegeven. De toegang tot de online omgeving en eventuele andere systemen, zal worden ontzegd.
– Het afzeggen van een afspraak (tijdens de looptijd) kan kosteloos tot 48 uur van te voren. Binnen deze 48 uur heeft ROOM. the agency het recht om extra kosten in rekening te brengen, zoals kosten voor geboekte ruimten, reis- en verblijfkosten, annuleringskosten et cetera. Alleen ROOM. the agency kan hierover met jou alternatieve afspraken maken.

6. Voor de volgende diensten gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 

Deelnemer Events/Workshops/Masterclass/Training

 

Dit is niet restitueerbaar. Wel is het mogelijk om iemand anders in de plaats te laten komen dan wel een vergelijkbaar aanbod te krijgen (denk aan ticket voor een nieuwe datum).
Wanneer jij (of jouw vervanger) op de dag van het event/workshop/masterclass/training/ webinar zonder afmelding niet aanwezig bent, wordt dit beschouwd als annulering. Het is dan niet meer mogelijk om deel te nemen op een andere datum of een ander event/workshop/masterclass/ training/webinar te bezoeken.

 

7. Presentatie-/ Traning-/ Spreekopdrachten
Bij een boeking hiervoor gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
– Binnen twee weken na aangaan van de overeenkomst (tenzij de opdracht al binnen deze termijn plaatsvindt): 15% annuleringskosten;
– Tussen de 2 weken en 1 maand vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 50% annuleringskosten.
– Binnen 1 tot 2 weken vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 75% annuleringskosten.
– Tussen 1 week t/m de dag van de opdracht zelf: 100% annuleringskosten inclusief eventuele reis- en verblijfkosten.

8. Annuleren in andere omstandigheden (of bij andere dienstverlening) dan hierboven vermeld, is niet mogelijk.
9. Voor het zonder reden verzetten van afspraken of het vergeten van afspraken heeft

10. ROOM. the agency het recht om extra kosten in rekening te brengen, zoals kosten voor geboekte ruimten, reis- en verblijfkosten, annuleringskosten et cetera.
ROOM. the agency heeft het recht een afspraak te annuleren dan wel te verzetten, omdat er niet naar behoren uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst dan wel er sprake is van overmacht. Denk hierbij expliciet aan ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen binnen de familie- en vriendenkring.
11. Bij individuele of losse afspraken die je binnen 48 uur wilt annuleren of verzetten, heeft ROOM. the agency het recht om annuleringskosten door te berekenen.
12. De voorwaarden in dit artikel omschreven gelden in alle gevallen en alle aangevoerde redenen, dus ook bij ziekte of andere overmachtssituatie aan jouw zijde.
13. Is ROOM. the agency toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal ROOM. the agency zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. ROOM. the agency zal daarvoor geen kosten in rekening brengen.
14. Annulering is een feit als ROOM. the agency de ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de bevestigingsmail.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 

 1. Alvorens je tot een claim overgaat, dien je met ROOM. the agency in overleg te treden om tot een oplossing te komen.
 2. Behalve in geval van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van ROOM. the agency, is de aansprakelijkheid van ROOM. the agency tot de vergoeding van ROOM. the agency voor de opdracht beperkt, althans tot dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. ROOM. the agency is verder uitsluitend aansprakelijk voor aantoonbare, toerekenbare en directe schade.
 4. ROOM. the agency kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor mondeling gedane adviezen, uitspraken, etc. die niet op schrift zijn gesteld.
 5. ROOM. the agency is enkel aansprakelijk tot de hoogte van de uitkering van de verzekeraar. Mocht de verzekeraar onverhoopt niet overgaan tot uitkering, dan is ROOM. the agency aansprakelijk tot de factuurwaarde van de opdracht.
 6. Aansprakelijkheid van ROOM. the agency, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 7. ROOM. the agency kan niet aansprakelijk worden gehouden:
  – Als jij onjuiste of onvolledige informatie hebt verstrekt;
  – Door jouw handelen of nalaten;
  – Als je zelf bent afgeweken van adviezen, aangedragen perspectieven, je niet hebt gehouden aan gestelde voorwaarden of eisen, in de meest brede zin van het woord;
  – Tekortkomingen van derden.
 8. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt (onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek).

Artikel 16. Klachten

 1. ROOM. the agency doet haar uiterste best om het te voorkomen, maar mocht je onverhoopt toch een klacht hebben over ROOM. the agency, dan ben je verplicht deze klacht binnen 7 dagen na constatering schriftelijk in te dienen bij ROOM. the agency.
 2. Als ROOM. the agency oordeelt dat de klacht gegrond is, zal ROOM. the agency dit naar beste kunnen proberen te verhelpen.
 3. Klachten geven je niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.
 4. Klachten over geleverde diensten (of producten) kunnen nooit een reden zijn voor het bedingen van een korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5.  

 

Artikel 17. Geheimhouding en privacy

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de uitvoering van de opdracht.
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. De geheimhoudingsverplichting geldt niet indien:
  – ROOM. the agency verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of overheidsorgaan;
  – de informatie algemeen bekend wordt;
  – ROOM. the agency optreedt voor zichzelf in een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 4. Je bent tevens verplicht geheimhouding en vertrouwelijkheid tussen deelnemers onderling te waarborgen. Denk hierbij aan deelnemers van een jaarprogramma die met elkaar (vertrouwelijke) informatie delen.
 5. Persoonsgegevens die ROOM. the agency bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel en grondslag. ROOM. the agency houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 18. Wijzigingsbeding en vindbaarheid

 1. ROOM. the agency heeft altijd het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Eventuele wijzigingen van deze voorwaarden zijn dan ook steeds van toepassing.
 3. De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds vindbaar via de website van ROOM. the agency.

Artikel 19. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Van een geschil is sprake als één van de partijen dat stelt.
 2. ROOM. the agency gaat ervan uit dat het nooit tot een geschil komt, maar mocht dit toch gebeuren dan zullen partijen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Als dit niet lukt dan kunnen partijen een beroep doen op de rechter.
 3. De rechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van ROOM. the agency is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. ROOM. the agency behoudt het recht om een geschil aan een andere rechter voor te leggen.
 4. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook in het geval je een buitenlandse opdrachtgever bent.
 5. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren en betrokken derden, 12 (twaalf) maanden.