Algemene voorwaarden.

Bedrijfsgegevens

ROOM. the agency

Noordsingel 270C

3032 BN Rotterdam

www.roomtheagency.nl

hello@roomtheagency.nl

06 28 50 95 00

KvK-nummer: 67037801

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden komt een aantal begrippen voor die hieronder worden toegelicht:

 1. Aanbieding: met een moeilijk woord de rechtshandeling, oftewel het aanbod, (al dan niet mondeling), die na jouw aanvaarding tot een overeenkomst leidt (zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek).
 2. Annulering: Alle vormen van beëindigen of ontbinden van de overeenkomst.
 3. Call: Jouw recht op een gesprek op basis van de opdracht. Onder call wordt onder andere verstaan telefonisch, via FaceTime, Skype, Zoom of ieder ander video-/bel platform. 
 4. Directe schade: 
 • De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade;
 • De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ROOM. the agency aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan ROOM. the agency toegerekend kunnen worden;
 • De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover je kan aantonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.
 1. Duurovereenkomst: een overeenkomst (al dan niet op afstand) met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waar de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 2. Gebruik: Het verveelvoudigen en/of openbaar maken conform de Auteurswet.
 3. Offerte: Elke aanbieding /aanbod van ROOM. the agency aan jou, naar aanleiding van een verzoek tot het uitvoeren van een opdracht.
 4. Opdracht: De dienstverlening of het product dat door ROOM. the agency geleverd wordt. In deze voorwaarden wordt zowel over opdracht als over een overeenkomst gesproken, waarbij hetzelfde wordt bedoeld.
 5. Opdrachtgever: jij bent onze opdrachtgever – de (rechts)persoon – met wie ROOM. the agency de overeenkomst sluit. 
 6. Overeenkomst: de afspraak of afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, tussen jou en ROOM. the agency waarin omschreven dan wel mondeling besproken is, staat welke dienst ROOM. the agency tegen welke vergoeding en onder welke voorwaarden zal verrichten. In deze voorwaarden wordt zowel over overeenkomst als over een opdracht gesproken, waarbij hetzelfde wordt bedoeld. 
 7. Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ROOM. the agency geen invloed kan uitoefenen en waardoor ROOM. the agency niet of niet-tijdig in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt mede (en dus niet uitsluitend) verstaan: 
 • mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme; 
 • een dag of dagen van nationale rouw; 
 • contingentering- of andere overheidsmaatregelen; 
 • overheidsbesluiten;
 • werkstaking; 
 • natuurrampen; 
 • ziekte of (kortdurende) arbeidsongeschiktheid van ROOM. the agency;
 • sterfgevallen binnen de familie- of vriendenkring;
 • epidemieën of pandemieën;
 • computerstoringen;
 • vertraagde leveringen van derden of andere overmachtssituaties bij derden;
 1. Partijen: jij en ROOM. the agency samen.
 2. Programma: Dit is een onderdeel van het aanbod van ROOM. the agency. Er wordt in deze voorwaarden ook wel gesproken over een jaarprogramma, VIP-dag, 1-op1 coaching. 
 3. Schriftelijk: Alle communicatie tussen jou en ROOM. the agency die betrekking heeft op de opdracht zowel elektronisch, via social media of anderszins.
 4. Vergoeding: Het honorarium dat voor de opdracht is afgesproken. Deze kan onder andere bestaan uit een vast bedrag, uurtarief, consultancy-fee, een licentievergoeding, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.
 5. Vrijwaring: het afschermen van ROOM. the agency voor claims en aanspraken van derden.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen jou en ROOM. the agency, waarop ROOM. the agency deze overeenkomst van toepassing heeft verklaard.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele vervolgopdrachten.
 3. Door ondertekening van een offerte of overeenkomst of schriftelijk dan wel mondeling goedkeurende opdrachtverstrekking met ROOM. the agency, verklaar jij dat je kennis hebt genomen van de algemene voorwaarden en dat je met deze voorwaarden akkoord gaat. Bij een mondeling aangegane overeenkomst verwijst ROOM. the agency altijd naar de vindplaats van deze voorwaarden. 
 4. Jouw eventuele (algemene) voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn dus op voorhand niet van toepassing. Alle voorwaarden die strijdig zijn met de algemene voorwaarden van ROOM. the agency worden door ROOM. the agency niet geaccepteerd.
 5. Onderstaande artikelen zijn van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met ROOM. the agency, voor zover daar in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk van is afgeweken.
 6. Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaatsvinden, – zoals dat zo mooi heet – ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
 7. Als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen vervolgens in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen gevolgd.
 8. Indien ROOM. the agency op eigen initiatief ten gunste van jou van deze algemene voorwaarden afwijkt, kunnen daar geen rechten aan ontleend worden. 
 

Artikel 3. Hoe de overeenkomst/opdracht tot stand komt  

 1. De overeenkomst komt tot stand na jouw (mondeling of schriftelijke) aanvaarding van het aanbod van ROOM. the agency, inclusief deze algemene voorwaarden. 
 2. Tot de datum van totstandkoming van de overeenkomst kun je geen rechten ontlenen aan door ROOM. the agency gedane uitingen, gevoerde gesprekken, gedane uitlatingen, toezeggingen et cetera, alles in de meest ruime zin van het woord.  
 3. Het aanbod van de opdracht geeft zo duidelijk mogelijk weer wat de omvang en inhoud van de opdracht betreft, wat de duur ervan is en wat de gevraagde vergoeding is. 
 4. ROOM. the agency kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Alle aanbiedingen en prijsopgaven door ROOM. the agency zijn geldig tot 7 dagen na de datum waarop de aanbod of prijsopgave is uitgebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 
 6. Eveneens heeft ROOM. the agency altijd het recht om prijswijzigingen door te voeren.
 7. De in het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven. 
 8. Als jouw aanvaarding op onderdelen afwijkt van het aanbod, dan is ROOM. the agency daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij ROOM. the agency aangeeft dat dit wel het geval is. 
 9. Aanbiedingen en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 10. Aanbiedingen worden gebaseerd op de door jouw verstrekte informatie. Je bent dan ook verplicht alle relevante informatie te geven die van belang is voor het aanbod. Je bent dus zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens waarop het aanbod wordt gebaseerd, want als wij niet alle juiste informatie hebben dan heeft ROOM. the agency het recht om het aanbod te herroepen. 
 11. Wanneer ROOM. the agency een voorstel/marketing aanpak tot verlenging voor jou uitwerkt, waarin targets, budgetten en doelen worden benoemd en uitgewerkt en je besluit niet verder te gaan met de samenwerking, dan heeft ROOM. the agency het recht deze kosten voor het uitwerken en opleveren van het voorstel/marketing aanpak bij jou in rekening te brengen.

Artikel 4. De uitvoering van de overeenkomst 

 1. ROOM. the agency zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. ROOM. the agency heeft een inspanningsverplichting ten aanzien van geleverde diensten en kan niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting. ROOM. the agency kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doeltellingen naar aanleiding van haar reeds verrichte diensten.
 2. Jij bent verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van informatie, die noodzakelijk is om de opdracht uit te kunnen voeren. Dit gebeurt zowel op eigen initiatief als op verzoek van ROOM. the agency. Indien de voor de uitvoering benodigde informatie niet tijdig aan ROOM. the agency wordt verstrekt, dan heeft ROOM. the agency het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende (extra) kosten in rekening te brengen. 
 3. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 
 4. ROOM. the agency heeft te allen tijde het recht om de uitvoering van de overeenkomst aan te passen of te wijzigen. Daarbij wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de overeengekomen opdracht. 
 5. De looptijd van de overeenkomst kan verschillen aangezien dit afhankelijk is van de dienst die je afneemt (zoals losse trainingen dan wel langdurige trajecten). De looptijd en duur wordt zo mogelijk vooraf altijd duidelijk gecommuniceerd, maar is altijd indicatief. Overschrijding van termijnen geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 
 6. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het veilig en correct opslaan van digitale bestanden en/of het bewaren daarvan. ROOM. the agency is niet aansprakelijk voor verloren gegane digitale bestanden of het hacken daarvan.
 7. Indien ROOM. the agency werk ter goedkeuring aan jou aanbiedt, dien je deze te allen tijde door te lezen en te controleren op juistheid en volledigheid. Eventueel onjuist- of onvolledigheden dien je binnen 48 uur aan ROOM. the agency kenbaar te maken. Indien je niet binnen genoemde termijn van 48 uur reageert, heeft ROOM. the agency het recht het werk als deugdelijk opgeleverd te beschouwen, deze live te plaatsen en te factureren. 
 8. Indien ROOM. the agency werk ter goedkeuring aan jou aanbiedt, dan heb je recht op één kosteloze feedbackronde. Indien je meer feedbackrondes wil laten uitvoeren door ROOM. the agency, dan komen de daaruit voortvloeiende (extra) kosten voor jou rekening. 
 

Artikel 5. Inschakeling van derden 

 1. ROOM. the agency heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden (zoals bijvoorbeeld freelancers, specialisten, experts, trainers, adviseurs), zeker als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Als er derden worden ingezet welke van invloed zijn voor de uitvoering van de opdracht, zal ROOM. the agency zo nodig communiceren. 
 

Artikel 6. Jouw verplichtingen en garantie

 1. Een wezenlijk onderdeel van het aanbod van ROOM. the agency betreft de samenwerking tussen partijen, waarbij 100% commitment aan jouw zijde verplicht wordt gesteld voor een goede samenwerking en het welslagen van de opdracht. 
 2. ROOM. the agency kan de opdracht opschorten (zonder “restitutie” of terugbetaling) als je geen commitment toont (zoals het niet of te laat komen op een afspraak, facturen te laat betaalt, of steeds zijn rapportages niet invult) of zich in het algemeen niet aan instructies of adviezen van ROOM. the agency houdt. 
 3. Alvorens je in gebreke te stellen, word je in de gelegenheid gesteld om hetgeen genoemd in lid 2 te veranderen of je aan te passen.  
 4. ROOM. the agency behoudt te allen tijde het recht om in geval van wanprestatie de overeenkomst te ontbinden. 
 5. Indien na de looptijd van de overeenkomst blijkt dat je nog recht hebt op bepaalde onderdelen van het aanbod, zal ROOM. the agency je uiterlijk eenmaal hieraan per e-mail herinneren. Als je aangeeft hier geen gebruik meer van te willen maken of als je niet, onvoldoende of onduidelijk reageert, komen deze rechten te vervallen. 
 6. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en honorarium ontstaan door het niet (tijdig en/of behoorlijk) ter beschikking stellen van gegevens en bescheiden (zoals omschreven in dit artikel) zijn voor jouw rekening.
 7. Je kan voor online programma’s inloggegevens van ROOM. the agency ontvangen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het veilig gebruik van deze gegevens en het bewaren daarvan. Je mag verkregen inlogcodes en/of e-books voor een bij ROOM. the agency afgenomen online programma nimmer aan derden verschaffen of doorsturen.
 8. ROOM. the agency heeft het recht jou per direct de toegang tot een online programma te ontzeggen indien je deze op welke wijze dan ook verstoord of je niet houdt aan de gemaakte afspraken met ROOM. the agency. Bijvoorbeeld indien je niet tijdig betaalt of aanwijzingen en/of instructies van ROOM. the agency niet opvolgt. Je hebt in dat geval geen recht op restitutie van betaling. 
 9. Bij een online programma kan ROOM. the agency gebruik maken van een platform van een derde. ROOM. the agency kan niet garanderen dat het programma op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is. 
 10. ROOM. the agency heeft het recht om de inhoud van een online programma uit te breiden, te beperken of aan te passen.
 11. Je blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen en uitvoeren van de kennis en handelen zoals opgedaan tijdens een online programma. Het programma blijft te allen tijde eigendom van ROOM. the agency. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer het programma beschikbaar is. Het is jouw verantwoordelijk om het programma tijdig te bekijken.

Artikel 7. Rechten van intellectueel eigendom 

 1. Alle bestaande of mogelijk uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom (waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht) op de resultaten uit de opdracht, in de meest ruime zin van het woord, komen toe aan ROOM. the agency. 
 2. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend ROOM. the agency daartoe bevoegd. 
 3. De in het kader van de opdracht door ROOM. the agency tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, illustraties, foto’s, prototypes, (deel)producten, films, (audio en video)presentaties, e-books, werkboeken en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) zijn eigendom van ROOM. the agency, ongeacht of deze aan jou of aan derden ter beschikking zijn gesteld. 
 4. Verkoop, verveelvoudiging, openbaarmaking en/of vermeerdering, zulks in de meest ruime zin van het woord, aan derden van het bedoelde onder dit artikel is jou verboden.
 5. ROOM. the agency heeft het recht bij gebleken schending van de in dit artikel bedoelde rechten, een zelf vast te stellen maar wel redelijke vergoeding, bij jou in rekening te brengen. Dit laat het eisen van een schadevergoeding onverlet. Bij inbreuk geldt er een vergoeding ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 6. ROOM. the agency behoudt het recht, de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis, voor andere doeleinden te gebruiken. ROOM. the agency mag daarbij vertrouwelijke informatie niet ter kennis van derden brengen.
 7. Na het voltooien van de opdracht hebben zowel jij als ROOM. the agency geen bewaarplicht jegens elkaar met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.
 8. Met het aangaan van de overeenkomst geef je ROOM. the agency toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor portfolio, eigen website, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, portfolio en ander demonstratiemateriaal. 
 9. Je mag, zonder toestemming, geen beeld- en/of geluidopnames maken tijdens een workshop.
 10. De door ROOM. the agency (op)geleverde documenten, stukken en teksten moeten origineel blijven. Je mag de door ROOM. the agency geleverd teksten, stukken en documenten niet (verder) (laten) bewerken en je dient bij eventuele wijzigingen je bij ROOM. the agency te wenden. Ook heeft ROOM. the agency het recht om naamsvermelding te plaatsen bij opgeleverde stukken en/of teksten, zoals bij websiteteksten en blogs of naamsvermelding als voorwaarde te stellen voor openbaarmaking. Je bent niet gerechtigd de naamsvermelding te verwijderen, behoudens uitdrukkelijke toestemming van ROOM. the agency.
 11. Je garandeert dat de door jou verstrekte informatie, gegevens, afbeeldingen en teksten in het kader van de overeenkomst vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten van derden en vrijwaart ROOM. the agency tegen elke aansprak van derden gebaseerd op schending van intellectueel eigendomsrecht.
 

Artikel 8. Gebruik van het resultaat / Licentie

 1. Jij verkrijgt het “recht tot gebruik” van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming, mits je volledig voldoet aan de verplichtingen op grond van de overeenkomst met ROOM. the agency. 
 2. Zijn er over de bestemming (zoals bedoeld in lid 1) geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is niet-exclusie, persoonlijk, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en beperkt, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders is overeengekomen. 
 3. Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken wordt geregeld. 
 4. Jij hebt zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. ROOM. the agency kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, zoals de betaling van een redelijke vergoeding.
 5. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft ROOM. the agency recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste driemaal het overeengekomen vergoeding, althans een vergoeding die in redelijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder enig ander recht te verliezen. 
 6. ROOM. the agency heeft de vrijheid om de resultaten en eigendomsrechten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat. Hierbij wordt ROOM. the agency uiteraard geacht de belangen van jou te respecteren en hiermee rekening te houden bij haar eigen gebruik. 
 7. ROOM. the agency heeft het recht om jou als referentie te noemen op haar website. Mocht je het hiermee niet eens zijn, dan kun je een verzoek indienen om verwijderd te worden.
 

Artikel 9. Vrijwaringen 

 1. Jij vrijwaart ROOM. the agency voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op door jou verstrekte materialen of gegevens (werken van anderen), die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt. 
 2. Wanneer jij aan ROOM. the agency informatiedragers, elektronische bestanden of bijvoorbeeld software verstrekt, garandeer je dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. 

Artikel 10. Betaling

 1. De betaalverplichting ontstaat, zodra er sprake is van een overeenkomst. 
 2. Betaling vindt plaats rechtstreeks via de website/webshop via iDeal, via automatische incasso of binnen 15 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen jou en ROOM. the agency anders is overeengekomen.
 3. Facturatie en betaling gebeurt digitaal en voorafgaand aan de dienstverlening.
 4. Bij langlopende opdrachten (zoals een programma) is het mogelijk om tegen een meerprijs in twee termijnen te betalen. 
 5. De eventuele kosten die ROOM. the agency voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals materiaal, reis- en verblijfkosten, , stockillustraties, licentiekosten, drukwerkkosten kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., zijn onderdeel van het totale aanbod, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur dien je binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te melden aan ROOM. the agency. 
 7. Eventuele bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur, schorten de betalingsverplichting voor het niet-betwiste deel van de factuur niet op.
 8. Wanneer de automatische incasso mislukt, zal twee dagen later nogmaals het bedrag worden geïncasseerd. Wanneer na de tweede poging de automatische incasso mislukt, is ROOM. the agency tevens gerechtigd € 20,00 aan administratiekosten in rekening te brengen.  
 9. Bij niet tijdige of niet volledige betaling, ben van rechtswege in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.
  Vanaf dat moment zal ROOM. the agency aanspraak maken op:
  • de wettelijke rente (of een zelf te bepalen rentepercentage) vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening;
  • de buitengerechtelijke kosten conform “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten” (zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW):
 • 15% over de eerste € 2.500,-, met een minimum van € 40,- 
 • 10% over de volgende € 2.500,-
 • 5% over de volgende € 5.000,- 
 • 1% over de volgende € 19.000,-
 • 0,5 over het meerdere, met een maximum van € 6.775,- 
 1. Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft ROOM. the agency het recht de uitvoering van de overeenkomst of levering van een product op te schorten of de overeenkomst middels schriftelijke verklaring te ontbinden. ROOM. the agency is niet aansprakelijk voor eventuele schade die jij hierdoor lijdt.
 2. Indien hetgeen in voornoemde leden zich voordoet, heeft ROOM. the agency het recht de kosten die dit met zich meebrengt, naar jou door te voeren. 
 3. Eventuele andere bijkomende kosten, zoals gerechtelijke incasso- en executiekosten, zullen eveneens op jou worden verhaald. 
 4. De door jou gedane betalingen worden door ROOM. the agency ten eerste in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaat. 
 5. In geval van een gezamenlijk gegevens opdracht zijn alle opdrachtgevers, voor zover de dienstverlening ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de factuur, ongeacht de tenaamstelling op de factuur. 
 

Artikel 11. Overmacht

 1. ROOM. the agency is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting richting jou als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 
 2. ROOM. the agency kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan heeft iedere partij het recht de overeenkomst te ontbinden (naast de bepalingen uit artikel 9), zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
 3. Als ROOM. the agency ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, heeft ROOM. the agency het recht om het reeds nagekomen (respectievelijk na te komen gedeelte) separaat te factureren, indien van toepassing. Jij bent dan verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 
 4. In geval van overmacht zal ROOM. the agency zich naar redelijkheid inspannen om jou desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing. 

Artikel 12. Ontbinding en annulering 

 1. Partijen hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden, waarmee alle verschuldigde bedragen direct opeisbaar worden wanneer ten aanzien van de andere partij;
 • een verzoek tot faillissement; 
 • (voorlopige) surseance/uitstel van betaling;
 • of schuldsanering;

wordt ingediend, zonder enige verplichting aan de kant van ROOM. the agency tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

 1. ROOM. the agency heeft bovendien het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, indien: 
 • jouw bedrijf is stilgelegd of geliquideerd, 
 • er beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van jouw vermogen ofwel 
 • jij het bedrijf aan derden overdraagt. 

Dit geldt onverminderd de aan ROOM. the agency verder toekomende rechten.

 1. Jij hebt voorts het recht de opdracht enkel schriftelijk of per email en in onderling overleg te annuleren.
  Annulering is een feit als ROOM. the agency de ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de bevestigingsmail.
 2. ROOM. the agency heeft bij annulering het recht om eventuele schadevergoeding en annuleringskosten te eisen, zoals in dit artikel is bepaald. 
 3. ROOM. the agency heeft bij annulering het recht om eventuele schadevergoeding en annuleringskosten te eisen. Deze bestaan uit:
  a. Indien al is gestart met de uitvoering van de opdracht: alle kosten die tot dan toe zijn gemaakt, inclusief de redelijke kosten van derving in winst; óf,
  b. Indien nog niet is gestart met de uitvoering van de opdracht, dan zijn de annuleringskosten afhankelijk van het moment van annulering:
  – Tussen 1 en 2 maanden vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 20% annuleringskosten;
  – Tussen de 1 maand en 2 weken vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 50% annuleringskosten. 

– Tussen 1 dag en 2 weken 75%
– Op de dag zelf (24 uur voor de opdracht), ook zonder bericht: 100% annuleringskosten 

c. Een overeenkomst met betrekking tot online marketing /marketing consultancy wordt aangegaan voor de duur van 6, 9 of 12 maanden en kan niet tussentijds worden geannuleerd.

 1. Voor het volgen van een (online) programma gelden de volgende specifieke annuleringsvoorwaarden:
 
 1. (Online) Programma (duurovereenkomst)
  Bij het volgen van een langlopen programma, geldt het volgende:
  Voor het deelnemen aan een programma is 100% commitment gevraagd. Annulering is tijdens de looptijd van een traject niet mogelijk. Als jij om welke reden dan ook zelf besluit te stoppen, is er geen restitutie van het afgesproken totaalbedrag mogelijk, tenzij er van beide kanten sprake is van een samenwerking die niet (meer) matcht. 
 1. Alle ontvangen documenten en andere ontvangen zaken dienen na het vooraf annuleren te worden geretourneerd, teruggezonden of teruggegeven. De toegang tot de online omgeving en eventuele andere systemen, zal worden ontzegd. 
 2. Het afzeggen van een afspraak (tijdens de looptijd) kan kosteloos tot 48 uur van te voren. Binnen deze 48 uur heeft ROOM. the agency het recht om extra kosten in rekening te brengen, zoals kosten voor geboekte ruimten, reis- en verblijfkosten, annuleringskosten et cetera. Alleen ROOM. the agency kan hierover met jou alternatieve afspraken maken.
 
 1. Deelnemer Events/Workshops/Masterclass/Training
  Dit is niet restitueerbaar. Wel is het mogelijk om iemand anders in de plaats te laten komen dan wel een vergelijkbaar aanbod te krijgen (denk aan ticket voor een nieuwe datum).
 1. Wanneer jij (of jouw vervanger) op de dag van het event/workshop/masterclass/training/ webinar zonder afmelding niet aanwezig bent, wordt dit beschouwd als annulering. Het is dan niet meer mogelijk om deel te nemen op een andere datum of een ander event/workshop/masterclass/ training/webinar te bezoeken.
 
 1. Presentatie-/Traning-/Spreekopdrachten 

Bij een boeking hiervoor gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
– Binnen twee weken na aangaan van de overeenkomst (tenzij de opdracht al binnen deze termijn plaatsvindt): 15% annuleringskosten;
– Tussen de 2 weken en 1 maand vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 50% annuleringskosten.
– Binnen 1 tot 2 weken vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 75% annuleringskosten.
– Tussen 1 week t/m de dag van de opdracht zelf: 100% annuleringskosten inclusief eventuele reis- en verblijfkosten.

 1. Annuleren in andere omstandigheden (of bij andere dienstverlening) dan hierboven vermeld, is niet mogelijk. 
 2. Voor het zonder reden verzetten van afspraken of het vergeten van afspraken heeft ROOM. the agency het recht om extra kosten in rekening te brengen, zoals kosten voor geboekte ruimten, reis- en verblijfkosten, annuleringskosten et cetera. 
 3. ROOM. the agency heeft het recht een afspraak te annuleren dan wel te verzetten, omdat er niet naar behoren uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst dan wel er sprake is van overmacht. Denk hierbij expliciet aan ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen binnen de familie- en vriendenkring.
 4. Bij individuele of losse afspraken die je binnen 48 uur wilt annuleren of verzetten, heeft ROOM. the agency het recht om annuleringskosten door te berekenen. 
 5. De voorwaarden in dit artikel omschreven gelden in alle gevallen en alle aangevoerde redenen, dus ook bij ziekte of andere overmachtssituatie aan jouw zijde.  
 6. Is ROOM. the agency toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal ROOM. the agency zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. ROOM. the agency zal daarvoor geen kosten in rekening brengen.
 7. Annulering is een feit als ROOM. the agency de ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de bevestigingsmail.

Artikel 13. Aansprakelijkheid 

 1. Alvorens je tot een claim overgaat, dien je met ROOM. the agency in overleg te treden om tot een oplossing te komen. 
 2. Behalve in geval van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van ROOM. the agency, is de aansprakelijkheid van ROOM. the agency beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van een door ROOM. the agency gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat. Indien er geen uitkering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
 3. ROOM. the agency is verder uitsluitend aansprakelijk voor aantoonbare, toerekenbare en directe schade. 
 4. ROOM. the agency kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor mondeling gedane adviezen, uitspraken, etc. die niet op schrift zijn gesteld. 
 5. ROOM. the agency is enkel aansprakelijk tot de hoogte van de uitkering van de verzekeraar. Mocht de verzekeraar onverhoopt niet overgaan tot uitkering, dan is ROOM. the agency aansprakelijk tot de factuurwaarde van de opdracht. 
 6. Aansprakelijkheid van ROOM. the agency, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 
 7. ROOM. the agency kan niet aansprakelijk worden gehouden:
 • Als jij onjuiste of onvolledige informatie hebt verstrekt;
 • Door jouw handelen of nalaten;
 • Als je zelf bent afgeweken van adviezen, aangedragen perspectieven, je niet hebt gehouden aan gestelde voorwaarden of eisen, in de meest brede zin van het woord;
 • Het niet tijdig controleren van opgeleverd werk van ROOM. the agency; 
 • Een langere (op)levertermijn en/of uitvoeringstermijn dan oorspronkelijk voorzien; 
 • Tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen’
 • Tekortkomingen van derden.
 1. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt (onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek). 
 2. ROOM. the agency is nimmer aansprakelijk voor elke vorm van door derden geleden schade. Je vrijwaart ROOM. the agency ter zake van alle aanspraken van derden wegens of ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst geleden schade.
 

Artikel 14. Klachten 

 1. ROOM. the agency doet haar uiterste best om het te voorkomen, maar mocht je onverhoopt toch een klacht hebben over ROOM. the agency, dan ben je verplicht deze klacht binnen 7 dagen na constatering schriftelijk in te dienen bij ROOM. the agency. 
 2. Als ROOM. the agency oordeelt dat de klacht gegrond is, zal ROOM. the agency dit naar beste kunnen proberen te verhelpen. 
 3. Klachten geven je niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.
 4. Klachten over geleverde diensten (of producten) kunnen nooit een reden zijn voor het bedingen van een korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 

Artikel 15. Geheimhouding en privacy 

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de uitvoering van de opdracht. 
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. De geheimhoudingsverplichting geldt niet indien:
  – ROOM. the agency verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of overheidsorgaan;
  – de informatie algemeen bekend wordt;
  – ROOM. the agency optreedt voor zichzelf in een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 4. Je bent tevens verplicht geheimhouding en vertrouwelijkheid tussen deelnemers onderling te waarborgen. Denk hierbij aan deelnemers van een jaarprogramma die met elkaar (vertrouwelijke) informatie delen. 
 5. Persoonsgegevens die ROOM. the agency bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel en grondslag. ROOM. the agency houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Artikel 16. Wijzigingsbeding en vindbaarheid

 1. ROOM. the agency heeft altijd het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. ROOM. the agency zal jou per e-mail op de hoogte stellen van eventuele wijziging van algemene voorwaarden.
 2. Eventuele wijzigingen van deze voorwaarden zijn dan ook steeds van toepassing. 
 3. De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds vindbaar via de website van ROOM. the agency. 
 

Artikel 17. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Van een geschil is sprake als één van de partijen dat stelt.
 2. ROOM. the agency gaat ervan uit dat het nooit tot een geschil komt, maar mocht dit toch gebeuren dan zullen partijen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Als dit niet lukt dan kunnen partijen een beroep doen op de rechter.
 3. De rechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van ROOM. the agency is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. ROOM. the agency behoudt het recht om een geschil aan een andere rechter voor te leggen. 
 4. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook in het geval je een buitenlandse opdrachtgever bent. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag en andere van toepassing zijnde Internationale wet- en regelgeving is uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren en betrokken derden, 12 (twaalf) maanden. 
 
error: Deze content is beschermd!